Oude heer

Begeleiding

Steun bij een waardig levenseinde in eigen regie

Aan mensen die zelfeuthanasie overwegen – voor nu of voor een moment in een verderaf gelegen toekomst – wil De Einder een vangnet bieden door hen desgevraagd voor informatie, morele steun en begeleiding door te verwijzen naar door haar gefaciliteerde consulenten.

De begeleiding van de consulent van De Einder bestaat uit het beschikbaar zijn voor gesprekken over het levenseinde, zingeving, levenskwaliteit, desgewenst doorverwijzing en alternatieven voor een beter bestaan, alsmede, indien de gesprekken die richting uitgaan, uit het verstrekken van informatie over een zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren zelfeuthanasie.

De consulenten waar De Einder naar doorverwijst, zijn gebonden aan zorgvuldigheidsnormen. Tot de door de consulenten in acht te nemen zorgvuldigheid behoort naast het hebben van respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de hulpvrager ook het bespreekbaar maken van de impact die een levenseindebesluit voor de naaste omgeving van de hulpvrager kan hebben en het zo mogelijk betrekken van die omgeving bij de begeleiding.

Een andere belangrijke zorgvuldigheidsnorm waaraan een consulent zich houdt is dat hij binnen de kaders van de wet en de daarop gebaseerde jurisprudentie opereert. Dit betekent dat een consulent niet behulpzaam is bij de feitelijke uitvoering van de zelfeuthanasie en evenmin de middelen daartoe verstrekt; zijn begeleiding is er uitsluitend op gericht de hulpvrager tot morele steun te zijn en hem in voorkomend geval zo deugdelijk en betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken over beschikbare middelen en te gebruiken methoden.

U kunt De Einder via begeleiding@deeinder.nl benaderen voor doorverwijzing naar een van onze consulenten.