Consulent en ciënt

Consulent

Wat u kunt verwachten van een levenseinde consulent

Een door De Einder gefaciliteerde consulent is een zelfstandig opererende beroepsbeoefenaar die niet in dienst is van De Einder en die niet in een hiërarchische verhouding tot De Einder staat. Een consulent oefent zijn werk zelfstandig uit, met volledige verantwoordelijkheid voor de hem toevertrouwde taak. Over vergoeding voor consult en reiskosten maken consulent en hulpvrager zelf afspraken.

De door De Einder aan de consulenten verstrekte faciliteiten komen er met name op neer dat zij materieel en financieel door De Einder worden ondersteund. Dat betekent dat zij kosten voor juridische bijstand, voor het bijwonen van congressen en opleidingen, voor het organiseren van intervisies en themadagen bij De Einder kunnen declareren.

De achtergrond van de consulenten die door De Einder gefaciliteerd worden, is uiteenlopend en varieert van psychotherapeut, arts, gesprekscoach tot getrainde levenseindeconsulent. Het profiel van de consulenten die door De Einder worden gefaciliteerd, ziet er uit als volgt:

  • Betrokken bij de problematiek van mensen die bewust de regie over hun levenseinde willen verkrijgen en/of behouden
  • Doordrongen van de noodzaak van een vrije en bewuste besluitvorming door de hulpvrager met respect voor diens autonomie
  • Bereidheid mee te werken aan het bespreekbaar maken van het zelfgekozen levenseinde ter doorbreking van taboe en isolement
  • Vaardigheid om mensen die voor een ultieme beslissing staan te begeleiden
  • Vaardigheid in het overzien van een crisissituatie en het nemen van relevante beslissingen inclusief verwijzing bij behoefte aan hulp of nazorg
  • Bereidheid tot collegiaal interdisciplinair overleg en samenwerking en bereidheid tot bijscholing
  • Grondige kennis van medische en niet-medische middelen voor zelfdoding en de consequenties van het gebruik ervan voor de gebruiker en diens omgeving
  • Wetskennis en kennis van de relevante jurisprudentie inzake hulp bij zelfdoding.

De professionaliteit van de door De Einder gefaciliteerde consulenten wordt in de praktijk in stand gehouden, bevorderd en verdiept door het organiseren van themadagen, trainingen, externe scholing, intervisie en supervisie. De consulent tekent daartoe een convenant waarin afspraken worden vastgelegd tussen bestuur en consulent.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de consulenten zijn een vorm van non-directieve counseling. De consulent is geen therapeut of behandelaar. De begeleiding stelt zich ten doel een zo groot mogelijke helderheid bij de hulpvrager creëren inzake diens streven zelf over het levenseinde te kunnen beschikken. Het is de hulpvrager en niemand anders die de afwegingen moet maken over een heel wezenlijk besluit. Naar welke kant dat besluit uiteindelijk zal uitvallen en wanneer dat eventueel gebeurt, is dus geheel aan de hulpvrager zelf.

Voorts is de begeleiding gericht op het realiseren van een zo groot mogelijke zorgvuldigheid voor die situaties waarin het besluit van de hulpvrager uitvalt in de richting van een feitelijke uitvoering van zijn of haar voornemen tot levensbeëindiging. Anders gezegd, doel van de begeleiding is niet een bepaalde keuze, maar een bepaalde kwaliteit van de keuze; alleen indien het zover komt dat voor levensbeëindiging wordt gekozen, zal informatievoorziening over de feitelijke uitvoering om de hoek komen kijken. De verantwoordelijkheid voor de afweging, de keuze die gemaakt wordt en de eventuele uitvoering liggen onvervreemdbaar bij de hulpvrager.