Oude vriendinnen

Medicijnmethode

Er is altijd al informatie beschikbaar geweest over het innemen van een (over)dosis aan medicijnen met als doel het leven te beëindigen. Publicaties uit de vorige eeuw, zoals ‘Zorg jij dat ik niet meer wakker word?’ van Sybrandy en Bakker, ‘Waardig Sterven’, de Nederlandse vertaling van ‘Final Exit’ door Derek Humphry, ‘De Geur van abrikozenbloesem ontstegen’ van Jan Hilarius, ‘De dood in doordrukstrip’ van Karin Spaink en ‘Het Schotse Boekje ‘ van NVVE hebben hun nut als informatiebronnen bewezen. De informatie die zij bevatten is echter gedateerd en niet meer voldoende betrouwbaar.

Tegenwoordig is daar het internet bijgekomen met een stortvloed aan informatie en de vraag naar betrouwbare sites. De site van een organisatie als Final Exit Network is zeker betrouwbaar en informatief, maar is niet altijd op de Nederlandse situatie toegesneden. De diverse internetfora waar iedereen het zijne of hare aan toevoegt zorgen dikwijls voor meer verwarring en onzekerheid dan dat zij bijdragen aan helderheid.

De wezenlijke vraag bij het aanbod van al die informatie is natuurlijk welke informatie naar de huidige stand van wetenschap de meest betrouwbare en meest verantwoorde is. Daarop kan sinds 2003 gelukkig een eensluidend antwoord gegeven worden: namelijk de informatie die beschikbaar is in het boek ‘Uitweg’. In ‘Uitweg’ is informatie te vinden over de medicijnroute van algemene aard tot en met meer specifieke informatie over geschikte medicijnen en hun combinaties en hoeveelheden. U kunt het boek bestellen bij Bol.com door hier te klikken

Wat echter ontbreekt is informatie over de manier waarop de medicijnen te verkrijgen zijn. Voor dat laatste is er the Peaceful Pill Handbook van de hand van Dr. Philip Nitschke & Dr. Fiona Stewart, inmiddels ook verkrijgbaar als e-book, beide boekvormen te bestellen via www.peacefulpillhandbook.com. Omdat het gaat om middelen die in Nederland maar doorgaans ook elders vrijwel uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, liggen hier problemen voor wie van die middelen gebruik wil maken. Doorgaans beschikt de consulent op dit punt over recente informatie, dat wil zeggen algemene informatie over de wegen waarlangs (tot op dat moment) mensen erin geslaagd zijn hun medicijnen te verwerven en over de moeilijkheden en risico’s ook van juridische aard die zich daarbij kunnen voordoen en waarvoor de hulpvrager de verantwoordelijkheid draagt.

Hieronder volgt kort samenvattende informatie over de voorbereiding en uitvoering van zelfeuthanasie, gebruikmakend van medicijnen.

Met nadruk moet worden gezegd dat deze informatie niet bedoeld is als vervanging van de informatie in het boek ‘Uitweg’.

De voorbereiding

De fase van voorbereiding is bedoeld om te komen tot helderheid in de afwegingen die tot de bewuste keuze leiden. Gesprekken met naasten en intimi, met (huis)arts en met hulpverlener en/of consulenten kunnen zeker tot die helderheid bijdragen.

Tijdens de voorbereiding wordt het noodzakelijke papierwerk verzorgd: euthanasieverklaring, niet-behandelverklaring, benoeming gevolmachtigde(n) en vrijwaringverklaring. Dit kan met behulp van een formulierenset van De Einder. Verder bijvoorbeeld de zaken die na het overlijden van belang zullen zijn, zoals uitvaart en testament. De (combinatie van) middelen waarvoor gekozen is om het leven te beëindigen, word(t)(en) in deze fase verzameld en zorgvuldig bewaard.

Er is aandacht voor mogelijke gewenning op grond van actueel medicijngebruik. Afhankelijk van de soort medicijnen moet het gebruik ervan eventueel worden afgebouwd. Tot slot wordt een ‘draaiboekje’ voor de feitelijke uitvoering op kortere of veel langere termijn samengesteld.

De uitvoering

Om te voorkomen dat de slaapmiddelen of de dodelijke middelen worden uitgebraakt, moet voorafgaand aan de levensbeëindiging in een periode van 24 uur een antibraakmiddel worden gebruikt, in principe om de acht uur, de laatste maal een uur voor het innemen van de dodelijke middelen. Het eventueel fijnmaken van de middelen kan al voor de laatste dag plaatsvinden. De laatste acht tot twaalf uur wordt er niets of slechts zeer weinig gegeten. Drinken is geen bezwaar. Om de maag te activeren kan men een half uur van tevoren een beschuitje, een koekje of iets dergelijks eten. De dodelijke middelen en, indien daarvoor gekozen is, lang werkende slaapmiddelen worden toegevoegd aan een bakje vla of (magere) yoghurt en door elkaar geroerd. Het geheel wordt rustig en zonder te spreken, om verslikken te voorkomen, in zijn geheel opgegeten. Eventueel wat water gebruiken om weg te spoelen.

Als er een snelwerkend inslaapmiddel wordt gebruikt, dient dit pas na de overige middelen ingenomen te worden. Naasten, intimi en gevolmachtigde(n) kunnen bij dit proces aanwezig zijn. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

Wanneer er niemand aanwezig kan zijn, verdient het aanbeveling pas na een periode van 24 uur gevonden te worden om ongewenst ingrijpen te voorkomen.

Wat de diverse medicijncombinaties betreft, kan kortweg gezegd worden dat het steeds gaat om het gebruik van

  • een antibraakmiddel
  • een of meer slaapmiddelen waarvan tenminste één langwerkend
  • een dodelijk middel zoals een opiaat, chloroquine, tricyclisch antidepressivum of barbituraat.

Nogmaals, als er een snelwerkend inslaapmiddel wordt gebruikt dient dit direct na de overige middelen ingenomen te worden.