De Einder

De Einder

Doelstellingen van De Einder

Doelstellingen van De Einder, zoals in haar op 8 oktober 2014 gewijzigde statuten tot uitdrukking gebracht, luiden als volgt.

De stichting heeft ten doel:

 1. Het bespreekbaar en uitvoerbaar maken van zelfeuthanasie (het in eigen regie te verwezenlijken zorgvuldig afgewogen humane levenseinde) als aanvulling op de in de ‘Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding’ geregelde artseneuthanasie
 2. Het fungeren als vraagbaak voor particulieren en maatschappelijke instanties die op gebied van zelfeuthanasie vragen hebben
 3. Mensen die zelfeuthanasie overwegen – als weg om de zeggenschap en regie over het eigen levenseinde veilig te stellen, voor nú, of voor een moment in een veel verdere toekomst – desgevraagd doorverwijzen voor informatie en morele steun naar door de stichting gefaciliteerde professionele begeleiders
 4. Al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 1. Een communicatienetwerk te onderhouden dat de doelstellingen van de stichting onder de aandacht van het publiek, de media, de politiek en de justitiële autoriteiten brengt
 2. Het organiseren van en/of bijdragen aan voorlichtingsactiviteiten, gericht op het algemene publiek en daarnaast op professionals werkzaam in de zorgsector, mede om het taboe op zelfeuthanasie te helpen doorbreken
 3. Samen te werken met andere organisaties die de uitgangspunten van de stichting onderschrijven
 4. Het ondersteunen van initiatieven die beogen de in artikel 294 Sr geregelde strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding aan banden te leggen en de inmiddels op grond van bestaande jurisprudentie erkende niet-strafbare hulp bij zelfdoding uit te breiden
 5. Een centraal punt in stand te houden ter beantwoording van vragen op het gebied van zelfeuthanasie
 6. Nauwe banden te onderhouden met een team van professionele begeleiders die informatie willen verstrekken en morele bijstand willen verlenen aan mensen die in hun streven naar zelfbeschikking over het eigen levenseinde ondersteuning zoeken
 7. De onder 6. bedoelde professionele begeleiders te faciliteren bij de verwezenlijking van hun visie en missie die als volgt kan worden omschreven: eenieder die zelfbeschikking over het eigen levenseinde nastreeft desgevraagd op zorgvuldige, empathische en non-directieve wijze begeleiden, van informatie voorzien en tot morele steun zijn.