Privacyverklaringen De Einder en consulenten De Einder

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties en personen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen, waaronder de verplichting om o.a. door middel van het hanteren van een privacybeleid aan te tonen dat zij zich aan de wet houden.

Privacyverklaring De Einder

Stichting De Einder streeft ernaar een humane dood in eigen regie bespreekbaar en uitvoerbaar te maken. Om onze visie en missie te kunnen verwezenlijken, verwerken wij gegevens van mensen waarmee wij contact onderhouden. Dat zijn donateurs, nieuwsbrieflezers, mensen die ons om informatie over en/of begeleiding bij een humane dood in eigen regie verzoeken, consulenten en mensen waarmee we om andere redenen in contact staan zoals personen gelieerd aan aanverwante organisaties, mensen die over onze visie en missie geïnformeerd willen worden uit educatief, wetenschappelijk of journalistiek oogpunt, overige belangstellenden en mensen of bedrijven waarvan wij diensten afnemen of waaraan wij diensten verstrekken. Graag verstrekken wij u informatie over het privacybeleid dat we m.b.t. de registratie van persoonsgegevens voeren.
Klik hier om het privacybeleid van De Einder te downloaden.

Privacyverklaring consulenten De Einder

Stichting De Einder streeft ernaar een humane dood in eigen regie bespreekbaar en uitvoerbaar te maken. Daartoe vindt onder meer doorverwijzing naar consulenten plaats. Van de mensen van wie De Einder het verzoek ontvangen heeft om naar een consulent doorverwezen te worden, registreert de consulent zijn/haar gegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens. Dit gebeurt om tweeërlei redenen, nl. zowel om goede zorg en hulpverlening te kunnen verstrekken als om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek dat de niet-medische hulp bij zelfdoding hier te lande in kaart beoogt te brengen. Het privacybeleid dat de consulenten t.a.v. de registratie van persoonsgegevens voeren, is terug te vinden in hun daartoe opgestelde privacyverklaring.
Klik hier om het privacybeleid van de consulenten waarnaar Stichting De Einder doorverwijst te downloaden.