De Einder

Uitgangspunt van Stichting de Einder is dat het recht op leven niet tevens een plicht tot leven impliceert. Ieder mens heeft het recht om – met respect voor eenzelfde recht van zijn medemens – zijn leven op zijn eigen manier invulling te geven en ook om de duur ervan te bepalen.

Wanneer er voor gekozen wordt om de duur van het leven tot een persoonlijk – niet van buitenaf vastgesteld – besluit te maken, is van belang dat deze keuze zo menswaardig mogelijk en zo mogelijk ook met eerbiediging van de levenssfeer van anderen kan worden geïmplementeerd.

Aan mensen die een goede dood in eigen regie oftewel zelfeuthanasie overwegen – voor nu of voor een moment in een verderaf gelegen toekomst – wil De Einder een vangnet bieden door hen desgevraagd voor informatie en morele steun door te verwijzen naar door haar gefaciliteerde consulenten. De consulent biedt u een luisterend oor en beantwoordt vragen die u heeft als het gaat om levensbeëindiging.