Moeder en zoon

Stoppen met eten en drinken

Lange tijd heeft de opvatting geheerst, en die zal her en der nog steeds heersen, dat levensbeëindiging door te stoppen met eten en drinken een nare ‘hongerdood’ betekent. Dat is inderdaad het geval wanneer een relatief gezond persoon, al dan niet gedwongen, eten en drinken onthouden wordt. Maar zoals het op deze website niet gaat over zelfmoord, zo gaat het bij bewust versterven ook niet over een dergelijke nare en wrede voedsel- en vochtonthouding.

De praktijk leert dat het besluit om het leven te beëindigen door te stoppen met eten en drinken door een relatief jong en/of relatief gezond mens dus iemand met een relatief goede fysieke conditie nauwelijks zo niet onmogelijk tot een goed en waardig einde gebracht kan worden. Mocht een dergelijk persoon na rijp beraad tot levensbeëindiging over willen gaan dan ligt de keuze voor een andere methode eerder voor de hand.

Andersom leert de praktijk ook dat voor mensen op zeer gevorderde leeftijd of met een zeer zwakke conditie bewust versterven beschouwd mag worden als een betrouwbare route naar een waardig levenseinde onder eigen regie. Met nadruk moet hieraan worden toegevoegd dat zorgvuldige voorbereiding en zorgvuldige begeleiding, ook door een (huis)arts, voorwaarden zijn voor een waardig verloop van deze manier van levensbeëindiging.

Voor uitgebreide informatie over stoppen met eten en drinken wordt verwezen naar het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot. U kunt het boek hier bestellen.

Hieronder volgt kort samenvattende informatie over de voorbereiding en uitvoering van zelfeuthanasie door stoppen met eten drinken.

Met nadruk moet worden gezegd dat deze informatie niet bedoeld is als vervanging van de informatie in het boek ‘Uitweg’.

Noodzakelijke voorbereidingen bij stoppen met eten en drinken

Ook hier geldt dat de fase van voorbereiding in de eerste plaats bedoeld is om te komen tot helderheid in de afwegingen die tot de bewuste keuze leiden. Gesprekken met naasten en intimi, met (huis)arts en met hulpverlener of consulenten kunnen daar zeker toe bijdragen.

De wens tot levensbeëindiging is schriftelijk vastgelegd in een brief aan de arts. Daarin worden met name levensverlengende behandeling, vochttoediening en ziekenhuisopname verboden. Er is een gevolmachtigde benoemd die een kopie heeft van de brief aan de arts. Er zijn afspraken gemaakt met de arts over diens huisbezoek en bereikbaarheid. Er is contact gelegd met een wijkverpleegkundige die door de arts is ingelicht. De thuiszorg is op de hoogte van de levensbeëindiging. De organisatie brengt de verzorgenden die aan huis komen hiervan op de hoogte.

Er is een matras voor het ligcomfort en ter voorkoming van doorliggen (decubitus). Deze kan men huren via de kruisvereniging evenals andere zaken (een urinaal e.d.) die bij de verzorging nodig kunnen zijn.

Er is een logboek waarin alle afspraken en bijzonderheden dagelijks worden opgeschreven. De middelen voor de mondverzorging zijn in huis aanwezig. Reiniging van de darmen met een laxerend middel is noodzakelijk kort voordat men begint met vasten.